آزمون ها

آزمون پایا در تاریخ 99/04/16 از ساعت 9:00 الی 13:00 در مدرسه در قالب دو گروه پنج نفره برگزار شد.

زیر مجموعه ها