بازدید

بازدید دانش آموزان از کارخانه حلاوت به همراه جناب آقای وظیفه شعاع و جناب آقای عقیقی

با

حضور آقای راثی و آقای قاری