با توجه به تعطیلی مدارس در دوران کرونایی و طبق بخشنامه ارسالی از طرف ناحیه هزینه تغذیه و سرویس روزهای تعطیل به دانش آموزان عودت داده خواهد شد