فعالیتهای بهداشت در سال تحصیلی 99-98

خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در زمینه بهداشت توسط مربی بهداشت