اهدایی مدرسه

اهدای ده عدد واکر به مدرسه استثنایی جسمی-حرکتی مردانی آذر

طی یک حرکت زیبا وجمع آوری سربطری از طرف دانش آموزان و تحویل آنها ، ده عدد واکر از طرف مدرسه خریداری شد و با حضور اعضای شورا به مدرسه استثنایی مردانی آذر اهدا شد .