فعالیت های آموزشی دبستان صدرا 4
فعالیت های آموزشی دبستان صدرا 4

{loadposition accessmenus}

امکانات دبستان صدرا 4
امکانات دبستان صدرا 4

دبستان صدرا 4 مجهز به حیاط پویا ، آشپزخانه مجزا، حیاط بازی، باشگاه مجهز به تجهیزات ورزشی، اتاق مشاوره، موتوخانه، نمازخانه مجهز به وضوخانه، آزمایشگاه مجهز به تجهیزات انواع آزمایش های کتاب درسی و خارج درسی، کتابخانه مجزا و کتابخانه کلاسی،آب سرد کن ، سایت و .....